ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εγγραφή μελών

Τα μέλη της εταιρίας είναι : Ι) Τακτικά  και  ΙΙ) Επίτιμα ΙΙΙ) Επίκουρα  και ΙV) Αντεπιστέλλοντα.

Ι) Τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να γίνουν ιατροί  που κατέχουν τον τίτλο Ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (πρώην Μικροβιολογίας ) και είναι μέλη των Ιατρικών Συλλόγων των νομών: Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Κορινθίας, Ν. Αργολίδας, Ν. Ακαρνανίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Κεφαλληνίας.

ΙΙ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται σε ένδειξη τιμής επιστήμονες με Ελληνική ή ξένη υπηκοότητα καθώς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία ή συντελούν αποφασιστικά στην εκπλήρωση των σκοπών της.

ΙΙΙ) Επίκουρα μέλη έχουν δικαίωμα να γίνουν ιατροί ειδικευόμενοι στην Ιατρική Βιοπαθολογία  (πρώην Μικροβιολογία), μέλη των παραπάνω Ιατρικών Συλλόγων  της χώρας καθώς και επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου, αλλά μη κατέχοντες τον τίτλο Ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

ΙV) Αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν δικαίωμα να γίνουν οι εκτός της Νοτιοδυτικής Ελλάδος εγκατεστημένοι ιατροί, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που κατέχουν τον τίτλο ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.


Η εγγραφή τακτικού ή επίκουρου ή αντεπιστέλλοντος  μέλους  γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών. Το ΔΣ αποφασίζει για την έγκριση της αιτήσεως, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τους σκοπούς του σωματείου και εκπληρώνει τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό προϋποθέσεις.

Η εγγραφή μέλους ανέρχεται σε 30 Ευρώ ετησίως. Η καταβολή του ποσού θα γίνει στη διάρκεια της 1ης Γενικής Συνέλευσης όπου θα συζητηθούν και οι περαιτέρω λεπτομέρειες. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΒΝΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΜΕ FAX ΣΤΟ 2610-994922:

ΕΙΒΝΕ © 2011 | Η ιστοσελίδα της ΕΙΒΝΕ είναι χορηγία της εταιρίας Abbott Hellas | Powered by art productions