ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Εταιρία

Το καταστατικό της Εταιρίας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Νοτιοδυτικής Ελλάδος (ΕΙΒΝΕ) εγκρίθηκε ομόφωνα στην Πάτρα την 1η Οκτωβρίου του 2008 από 33 Ιδρυτικά Μέλη. Η ΕΙΒΝΕ αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμ 212/18-3-2009 αποφάσεως του Μονομελούς πρωτοδικείου Πατρών και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Αναγνωρισμένων Σωματείων με αύξοντα αριθμό μητρώου 2600/3-6-2009.

Σκοπός είναι η διαφύλαξη της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον τρόπο κτήσης της ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (πρώην Μικροβιολογίας) και την κατοχύρωση της Ιατρικής Ειδικότητας Βιοπαθολογίας  ως επαγγέλματος μέσα στο σύστημα Υγείας, καθώς και την επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική προαγωγή και εξέλιξη των μελών της και τη διεκδίκηση των επαγγελματικών συμφερόντων  αυτών.

Στόχος της Εταιρίας θα αποτελέσει η υποβοήθηση της έρευνας και εκπαιδεύσεως στον τομέα της Βιοπαθολογίας με τη συστηματική παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία και Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Νοτιοδυτικής Ελλάδος θα συμβάλλει στη δημιουργία προτάσεων για την πληρέστερη εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα οργανωθούν επιστημονικές συνεδριάσεις, διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις, σεμινάρια και άλλες σχετικές εκδηλώσεις, καθώς και δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης .

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

EIBNE Map
ΕΙΒΝΕ © 2011 | Η ιστοσελίδα της ΕΙΒΝΕ είναι χορηγία της εταιρίας Abbott Hellas | Powered by art productions